Pracovnělékařské služby
(dříve závodní preventivní péče)

Co jsou to pracovnělékařské služby?

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní a jejich zajištění pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání se stalo povinností všech zaměstnavatelů dle zákona č. 373/2011Sb. s účinností od 01.04.2012.

Cílem pracovnělékařských služeb je prevence a součástí těchto služeb je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby (dále jen „práce“).

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen od 01.04.2012 zajistit pracovnělékařskou službu (dříve preventivní péči) pro své zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání. Veškerou pracovnělékařskou péči hradí zaměstnavatelé, vyjímkou jsou prohlídky vstupní (u osoby ucházející se o zaměstnání), kde může hradit i osoba ucházející se o zaměstnání.

Formou PLP se staráme o zaměstnance našich firemních klientů.

Nabízíme našim klientům z řad zaměstnavatelů možnost zajistit pracovnělékařskou péči ve smluvně dohodnutém rozsahu.

Jsme připraveni maximálně vyjít vstříc vašim potřebám a požadavkům. Na požádání připravíme nabídku naší činnosti včetně kalkulace.

Náklady spojené s PLP jsou daňově uznatelnou nákladovou položkou.

V rámci PLP poskytujeme tyto služby:

 • Identifikace potenciálních rizikových faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zhodnocení jejich vlivu na zdraví zaměstnanců a jejich monitorace, kategorizace prací
 • Pracovně-lékařskou službu: prohlídky vstupní, periodické (dle potřeby mimořádné) a výstupní, vždy minimálně v rozsahu vymezeném příslušnými prováděcími předpisy
 • Očkování
 • Školení první pomoci, kontrola lékárniček na pracovištích
 • Edukační programy pro zaměstnance (vč. intervence zaměřené na konkrétní rizika)
 • Odborné poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • Rozbory pracovních neschopností
 • Možnost nadstandardní péče pro tým vedoucích pracovníků v rozsahu dle dohody

V případě chronických onemocnění poskytujeme komplexní průběžné léčení a sledování Vašeho zdravotního stavu.

Naši klienti

 • nemusí zbytečně ztrácet čas v čekárnách
 • dostávají profesionální péči, aniž by investovali čas do hledání
 • nemusí za kvalitním ošetřením zbytečně cestovat

Pracovnělékařská péče

Společnostem nabízíme pomoc při plnění zákonné povinnosti[1] zajištění výkonu závodní preventivní péče.

Pomůžeme Vám s úkoly závodní preventivní péče.

Při jejich řešení nabízíme

 • individuální přístup
 • zhodnocení vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků
 • definování potenciálních rizikových faktorů pracovního prostředí a jejich sledování
 • individuální návrh rozsahu závodní preventivní péče
 • vstupní, preventivní a výstupní zdravotní prohlídky
 • zprostředkování služeb širokého spektra lékařských specialistů
 • dohled nad zdravím zaměstnanců
 • kategorizace prací a odborné poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • poskytování první pomoci při úrazech a náhlém zhoršení zdravotního stavu
 • vzdělávání

Nadstandardní péče pro top management

Provedeme preventivní prohlídky 1x ročně v rozsahu komplexního vyšetření internistou, EKG, laboratorního vyšetření, v případě potřeby další specializovaná vyšetření bez další finanční úhrady v individuálních termínech.

Přednostní vyšetření a ošetření v případě akutních i chronických onemocnění a zajištění veškeré návaznosti vyšetřovacích a léčebných postupů ve zdravotnických zařízeních vysoké úrovně zprostředkování služeb širokého spektra lékařských specialistů.

© MS Medical s.r.o., všechna práva vyhrazena